Het bestuur van de stichting heet u van harte welkom op deze site.
 

Tweede Nieuwsbrief per 1 april 2020

Laatste Nieuws:27-3-2020 i.v.m. Corona-virus
 

Doelstelling.

Het doel van de stichting is met de revenuen van haar kapitaal de behartiging van de recreatie van bejaarden in de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder, wonende in de dorpsgemeenschappen Heesselt, Varik, Ophemert en Zennewijnen ( hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd die gedeelten die zijn of worden aangewezen voor stadsuitbreiding van de gemeente Tiel ), alsmede van bejaarden die, wonende alsvoren, na het bereiken van de 65-jarige leeftijd, worden opgenomen of verhuizen naar een bejaardentehuis of verpleeginrichting in de regio.

Oprichting / geschiedenis

* De stichting is per notariële akte op 16 augustus 1994 een feit.

* In begin juni 1995 overhandigden Notaris Hoogenboom en de executeur testamentair H. van Kuilenburg de stichtingsakte overhandigen aan het enig dan bekende bestuurslid    A.W.H.M. Jansen zijnde de burgermeester waar het dorp Ophemert onder ressorteert.

* Het stichtingskapitaal zijnde ƒ 1.000.000,- ( 453.780 euro) komt beschikbaar.

* Dhr. Jansen benadert dhr. Rudi van Ooijen (Ophemert) en André van de Geijn (Varik), met het verzoek bestuurslid te worden.

* Op 12 september 1995 komt het bestuur voor het eerst bij elkaar.
  Als voorzitter wordt dhr. Ton Jansen gekozen.
  Penningmeester zal dhr. Rudi van Ooijen zijn.
  Als secretaris is gekozen André van de Geijn.

* Geschiedenis van het bestuur;
  Op 18 augustus 1998 is Rudi van Ooijen overleden.
  Vanaf 18 augustus neemt André van de Geijn de dubbelfunctie van penningmeester/secretaris aan.
  Op 23 september 1998 treed mw. J.J. Mol - Van Ommeren in het bestuur (vicevoorzitter).  

  1 december 2005 stopt dhr. Jansen als burgemeester van Neerijnen en derhalve ook als onze voorzitter.
  In overleg is de interim burgemeester niet als bestuurslid toegetreden.

  12 oktober 2006 is mw. LA.G.M.de Zeeuw-Lases onze voorzitter (burgemeester van Neerijnen).   
  26 september 2010 is mw. LA.G.M.de Zeeuw-Lases plotseling overleden.
  In overleg is de interim burgemeester niet als bestuurslid gevraagd.

  13 september 2011 is dhr. A.J. van Hedel voorzitter van de stichting.(burgemeester van Neerijnen)
   Vertrekt
31 december 2013
   
Van 1-1-2014 tot 31-12-2015 is mevr. LHM van Ruijven-van leeuwen interim burgemeester en geeft aan geen officiële voorzitter te willen zijn. Steunt de stichting wel.
   
Van 1-1- 2016 tot 31-12-2018 is dhr. H.H. de vries onze voorzitter / burgemeester Neerijnen.
   
1-1-2019 is dhr. H. Keereweer interim burgemeester West Betuwe en geeft te kennen niet officieel onze voorzitter te willen zijn. Steunt de stichting wel.

5-12-2019 is de heer S. Stoop onze voorzitter / de burgemeester van de gemeente West Betuwe
5-3-2020 is de heer A.W.H.M. Jansen bestuurslid.
5-3-2020 is de heer F.G. van de Geijn bestuurslid / penningmeester

Bestuur.

Het bestuur moet bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen.
In het bestuur hebben zitting,

      *    Bij vijf bestuursleden komen er twee uit ieder dorp of daar nauw bij betrokken.

 Het bestuur bestaat uit,
 * Dhr. S Stoop                               waarnemend Burgemeester van West Betuwe
 * mw. J.J. Mol- van Ommeren         vicevoorzitter                         (namens Ophemert en Zennewijnen)
 * dhr. A.G. van de Geijn                 secretaris – penningmeester   (namens Varik en Heesselt)
 * de heer A.W.H.M. Jansen. bestuurslid.
 * de heer F.G. van de Geijn. penningmeesterComité.

Tijdens de eerste koppelmiddag op 17 april 1996 is de aanwezigen gevraagd wie er hand en spandiensten wilden verrichten voor de stichting.
Op 5 juni 1996 is het koppelcomité ontstaan als vervolg op de vraag wie zou willen helpen met de realisatie van de verschillende activiteiten van de stichting. Er gaven zich een 15-tal personen op.
Het bestuur vergadert tweemaal per jaar met het comité.

Beloningsbeleid.

Actueel beleidsplan.

Op de startpagina / statuten is aangegeven dat de revenuen van het kapitaal uitgegeven moeten worden voor recreatie van de 65 jarigen van onze dorpen.

Het bestuur streeft er naar de jaarlijkse inflatie toe te voegen aan het kapitaal.
Het vermogen te laten groeien zodat de revenuen voldoende zijn om de groeiende doelgroep van de voorstaande items te laten genieten.

 Adres en andere informatie over de stichting.

* Secretariaat Kerkstaat 49 4064 EA Varik.
* Rabobank West Betuwe rekening  IBAN:
NL53 RABO 0366 7217 63
* Kamer van Koophandel Utrecht 41 060 465
* ANBI (Algemeen Nut Beoordeelde Instelling) goedgekeurd door de belastingdienst. RSIN / Fiscaalnummer: 8090.91.896
  Schenkingen aan de stichting kunnen als giften op de jaarlijkse belastingaangifte opgegeven worden.